• Afnamebeding: een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde of kernbeding?
  lees verder →
 • Huurrecht en horeca (Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte)
  lees verder →
 • Intentieovereenkomst of toch een bindende huurovereenkomst?
  lees verder →
 • Gerechtvaardigd beroep op dwaling bij verwaarlozen van onderzoeksplicht?
  lees verder →
 • Wanneer is een particuliere borgtocht voor bedrijfsmatige huur rechtsgeldig?
  lees verder →
Vragen?

[contact-form-7 id="19" title="Contact form 1"]

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Prascevic Advocatenkantoor worden verstrekt alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei betrokken zijn bij de dienstverlening door Prascevic Advocatenkantoor.

3. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

4. De kosten van uitvoering van de opdracht worden in beginsel maandelijks, achteraf, afgerekend. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak.

5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijk rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 10% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 75,-.

6. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Prascevic Advocatenkantoor de werkzaamheden opschorten. Prascevic Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7. Prascevic Advocatenkantoor kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.

8. Iedere aansprakelijkheid van Prascevic Advocatenkantoor en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Prascevic Advocatenkantoor de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Prascevic Advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het hierna bepaalde.

9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in zes maanden maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000,-.

10. De in artikel 7 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Prascevic Advocatenkantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

11. Prascevic Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld procesadvocaten). De opdrachtgever machtigt Prascevic Advocatenkantoor om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Prascevic Advocatenkantoor voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

12. Op de rechtsverhouding tussen Prascevic Advocatenkantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.